Brief aan politieke partijen Teylingen

De sportraad heeft de volgende brief naar alle politieke partijen gestuurd ter inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s voor de gemeentenraads-verkiezingen van 2022.      

Datum              augustus 2021

Betreft             Programma gemeenteraadsverkiezing 2022

Geachte ,

De Sportraad Teylingen wil u graag van input voorzien voor uw programma voor de gemeenteraads-verkiezingen van 2022.

Als bijlage bij deze mail treft u de brochure van NOC*NSF aan, dat een overzicht geeft van de landelijke thema’s op sportgebied. Met tevens veel goede suggesties voor lokaal sportbeleid en tal van concrete voorbeelden.  Naast die informatie geven wij u een aantal lokale thema’s mee die in onze ogen belangrijk zijn voor de sport in Teylingen.

Vitaliteit

De huidige COVID-19 pandemie heeft onmiskenbaar blootgelegd dat vitaliteit van de inwoners bijdraagt aan de weerstand tegen het virus. Sport levert een belangrijke bijdrage aan verbetering van de vitaliteit van de inwoners. Het behoeft daarom geen betoog dat u in uw verkiezingsprogramma vitaliteit en daarmee de sportcultuur binnen Teylingen hoog op de agenda zet.

Sociale duurzaamheid

De gemeente Teylingen kent een zeer rijk vrijwilligersleven. Deze vrijwilligers moeten we koesteren, zij laten al die prachtige en ambitieuze verenigingen draaien. Dit rijke vrijwilligersleven draagt bij aan de sociale duurzaamheid binnen onze gemeente. Het faciliteren en waarderen van vrijwilligers kunt u als speerpunt in uw verkiezingsprogramma benoemen.

Inmenging politiek

Hoewel wij slechts een half jaar in functie zijn, constateren wij nu reeds dat vanuit het gemeentehuis veel in problemen wordt gedacht. Plannen, ideeën en initiatieven van sportverenigingen worden aangehoord, maar worden vervolgens niet aangemoedigd. De vereniging krijgt huiswerk mee terug om alle mogelijke barrières vooraf te tackelen.

Deze demotiverende aanpak heeft o.a. tot gevolg dat verenigingen zelf ook krampachtig gaan handelen, vast willen houden aan wat ze hebben. De begeleiding vanuit gemeente zou juist gericht moeten zijn op het aanmoedigen, coachen en adviseren van die sportverenigingen. Geef de verenigingen vertrouwen en middelen, en koester al dat vrijwilligerswerk wat achter die plannen zit.

Topsport

In Teylingen kennen wij een hoog niveau van topsport. We waren niet voor niets topsportgemeente in 2017. Echter, de gemeente Teylingen kent maar weinig beleid hieromtrent. We zijn erg gericht op breedtesport. Zonder dat tekort te willen doen, vragen wij aandacht om meer visie op talentontwikkeling en topsport in Teylingen. Uiteindelijk zijn de Teylinger Sporthelden het boegbeeld van onze sportcultuur en aanjager voor de inwoners om te gaan sporten.

Ruimte

In Teylingen is op diverse locaties en bij diverse verenigingen behoefte aan meer of andere sportruimte. In de gemeenteraad is vaak genoeg over een aantal van deze dossiers gesproken.

En of dit nu over sporthallen, denksportruimten of buitensportterreinen gaat, momenteel worden deze issues allen individueel bekeken en aangepakt. Wij willen u vragen om in uw verkiezings-programma een ambitieuze visie op de ruimtelijke ordening in de gemeente Teylingen op te nemen. De hoeveelheid issues schept dermate veel kansen dat het nu het moment is om deze in groter verband te bekijken, in samenhang met eventuele woningbouw als financieringsinstrument, om uiteindelijk te kunnen komen tot voor alle inwoners bereikbare accommodaties. In plaats van de individuele onderzoeken die nu op een dossier afzonderlijk worden uitgevoerd, is het combineren van de diverse vraagstukken in onze ogen een beter alternatief.

Een onderzoeksvraag zou kunnen zijn dat uitplaatsing en samenvoeging van bestaande locaties en accommodaties naar een centraal gelegen terrein in Teylingen niet een oplossing biedt voor veel issues tegelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitplaatsing van zwembad, sporthallen en sportterreinen naar of naast het Sportcomplex Rodemoolen. Dit kan oplossingen bieden voor de binnensporten, en voor verenigingen in denksport, muziek, wandelen en bewegen. Een sportieve groene long in het hart van onze gemeente:  het Sporthart Teylingen.

Uitgaven per inwoner

Benchmarkcijfers laten zien dat in 2018 de uitgaven door de gemeente per inwoner in Teylingen beduidend lager liggen dan het landelijk gemiddelde, maar ook ten opzichte van ons omringende gemeenten.

De gemeente Teylingen heeft in 2018  € 35,- per inwoner besteed aan sport, terwijl landelijk dit bedrag gemiddeld op € 59,- lag. In gemeenten om ons heen lag dit bedrag aanzienlijk hoger:

Noordwijk met € 75,- per inwoner  en in Lisse en Katwijk op € 73,-  per inwoner. Meer actuele cijfers zijn momenteel niet te vinden.

Als belangenbehartiger van de sporters in Teylingen vinden wij dat u als politieke partij de ambitie moet hebben de sportbeoefening van alle Teylingse inwoners te faciliteren en te stimuleren, en daarvoor het budget voor sport fors te verhogen naar minimaal het Nederlands gemiddelde om daarmee het plezier en de vitaliteit van de inwoners te verbeteren.

Tot slot

Wij gaan er van uit dat deze informatie u inspireert voor de koers van uw partij voor de sport in Teylingen. Uiteraard zijn wij bereid uw vragen te beantwoorden en eens te sparren over het plezier en het nut van sport.  We nemen binnenkort contact met u op om een afspraak in te plannen.

Met vriendelijke groet,

Rob Batenburg

Voorzitter Sportraad Teylingen

Bijlage: brochure NOC*NSF

Email: info@sportraadteylingen.nl

Geef een reactie